2017: Facing Fears

Wow, over 2 dagen bestaat deze blog alweer 1 jaar! Wat gaat dat snel maar hey, time flies when you are having fun! Ik wil allereerst vooral jullie bedanken voor het bezoeken en lezen van mijn blogs, dat ik jullie af & toe deel uit mag laten maken van m’n persoonlijke leven en voor al jullie lieve reactie en steun! Want wat vooral begon om m’n recepten te delen, is uiteindelijk gegroeid tot het delen van stukjes uit m’n leven die ik niet zo vaak deel of niet durfde te delen. Dat dit juist de blogs zijn die het meest gelezen en gedeeld zouden worden had ik nooit gedacht en de lieve reacties maakt dat ik me meer kwetsbaarder dan ooit durf op te stellen. En vooral voor dat wil ik jullie echt heel erg bedanken!!!!

En zonder dat ik het gepland had, en voor diegene die mij kennen wil ik altijd alles plannen, schrijf ik m’n doelen voor het nieuwe jaar altijd uit en laat ik het liefst niks tot het lot over, werd dit jaar onverwachts een jaar dat ik eindelijk wat angsten onder ogen durfde te komen. Facing my fears! Het was niet altijd makkelijk maar hoe kwetsbaarder ik me op durfde te stellen, hoe meer m’n zelfvertrouwen terug kwam. Ook als dat soms weer even heel erg onderuit werd getrapt, merkte ik dat ik sneller terug veerde en er uiteindelijk sterker uit kwam.

En na 8 jaar kan ik eindelijk zeggen dat ik me goed voel, sterker voel en meer dan ooit weet wat ik wil. De angst om afgewezen te worden maar ook te beseffen dat ik dat overleef, de angst om te stoppen met iets wat niet goed voelde ondanks dat het financieel misschien niet zo handig is, de angst om eindelijk voor mezelf te kiezen en m’n hart te volgen ondanks dat sommige het daar misschien niet eens mee zijn.

Helaas werd dit jaar ook 1 van m’n grootste angsten waarheid en terwijl ik dit schrijf rollen de tranen over m’n wangen. Ik heb het niet genoemd op m’n sociale kanalen, het deed me teveel pijn en zelfs nu vindt ik het moeilijk. Op 11 september, een datum waar ik altijd al een hekel aan had sinds 2001, heb ik na bijna 15 jaar afscheid moeten nemen van m’n beste vriendje, het enige waar ik meer van hield dan ik ooit voor mogelijk had kunnen houden. Hij is gestorven in m’n armen en heeft mij daarmee de moeilijkste beslissing ooit bespaard. Maar oooohh wat had ik hem nog graag wat langer bij mij willen houden. En wat mis ik hem nog elke dag. Iedereen die me kende zei dat hij een mooi en goed leven bij mij heeft gehad, dat ik zo goed voor hem had gezorgd en dat hij geluk had met zo’n vrouwtje als mij. Mooie woorden, maar eigenlijk was het net andersom. Ik had geen betere hond kunnen hebben, hij is er altijd voor me geweest en in periode tijdens m’n ziekte en nasleep voelde hij mij zo goed aan en was hij er voor me zoals niemand anders kon.

Het verdriet is nog steeds groot maar heeft me ook geleerd dat de pijn te proberen te verzachten met eten geen nut heeft. Geen zak Haribo kan hem terug brengen en dat besef heeft er zomaar voor gezorgd dat m’n bingebuien verleden tijd zijn. Dat en het tripje Curacao, een paar dagen na het afscheid, heeft voor zo’n ommekeer gezorgd. Elke dag voelde ik me beter worden, sterker worden en langzaam kwam dat zelfvertrouwen, wat zo’n grote deuk had opgelopen door m’n ziekte en de reacties daarop, weer terug. Om erna niet gelijk terug te vallen in oude patronen besloot ik heel bewust even alleen op mezelf te focussen. En daardoor durfde ik ook een andere angst onder ogen te komen en daar ben ik nu op de bank van aan het bijkomen. Even een andere kerst en Oud & Nieuw dan ik gewend ben…maar hey, het is voor een goed doel.

Maar ik moet ook eerlijk toegeven dat ik heel veel dingen niet had gedurfd zonder de steun van m’n lieve vriendinnetjes die regelmatig m’n gezeur moeten aanhoren, m’n lieve ouders die ondanks dat ze misschien niet altijd m’n gekke ideeën zo handig vinden, mij toch steunen en ook nu voor me zorgen en dan zijn er jullie, de meeste van jullie heb ik nog nooit persoonlijk mogen ontmoeten, maar jullie nemen toch de moeite om een lieve reactie te plaatsten onder een post of een blog, leven met me mee of geven mij tips. Dat Fabandfitonbudget.com zoveel meer zou zijn dan ik had kunnen bedenken toen ik vorig jaar begon had ik niet kunnen dromen maar zonder jullie had dit ook niet gekund. Dus op naar nog een jaar vol recepten, tips, reviews en persoonlijke blogs. Oh en voor diegene die het al gezien hadden, m’n vriendinnetje (tinekeveenstra.nl) ergerde zich zo aan de layout van m’n blog dat ze het allemaal even heeft opgefrist en wat overzichtelijker heeft gemaakt…inclusief zoekfunctie, want na zoveel recepten en blogposts is dat misschien toch wel heel handig. Dus new year, new layout. Maar voor de rest vooral, en dit geldt voor jullie allemaal:

Have a Fit & Fabulous 2018!!!

English version:

Wow, in only 2 days this blogsite will celebrate it’s first year! It goes so fast, hey, time flies when you are having fun! First of all i want to thank you all for visiting and reading my blogs, for making you part of my personal life every once in a while and for all your sweet reactions and support! What started mostly to share my recipes, grew eventually to sharing parts of my life that i hardly share or dare to share. That these blogposts are the once that get appreciated and shared most was something i could have never imagined and the sweet reactions makes me able to be more vunerable than ever. And mostly for that i want to thank all of you so much!!!!

And without even planning, and for those who know me, i always want to plan everything, write down goals for the new year and try not to get too many surprises along the way, very unexpectely this year turned into a year where i finally dared to face some of my fear. It wasn’t always easy but the more i dared to show my vunerable side, the more my self confidence returned. Even if sometimes i got kicked down harder than before, i noticed i bounced back quicker and in the end came out stronger.

And after 8 years i can finally say that i feel good, stronger and know more than ever what i want. The fear of getting rejected but also realizing that i will survive that, the fear of quitting something that doesn’t feel good although it might not be the most smart decision financially, the fear to finally choose me and follow my heart eventhough some might not agree with that choice.

Unfortunatly this year one of my biggest fears came true and while i write this tears are rolling down my cheeks. I never mentioned it on my social media as it hurt too much and even now i’m having a hard time. On September 11, a date i have hated since 2001, i had to say goodbye to my best friend after almost 15 years, the only one i loved more than i ever could have imagined. He died in my arm and therefore saved me from making the hardest decision in my life. But ohhh what i would give to have had him in my life so much longer. And how i miss him every day. Everyone who knows me told me he had such and amazing and good life with me and that i had taken such good care of him and that he couldn’t have had a better owner. Sweet words, but it was just the other way around. I couldn’t have wished for a better dog, he’s always been there for me and in the period of my cancer and the aftermath he knew exactly how i felt and was there for me like nobody else could have.

It still hurst but it also learned me that food doesn’t take away that feeling. No bags of Haribo can bring him back and realizing that has finally taken care of my binge problem. That and the trip to Curacao, a few days after having to say goodbye, turned my life around. Every day i felt better, stronger and slowly my self esteem, which i partly lost during my illness and the reactions on that, came back. To not get back into old habits when i returned i decided to completely focus on me for a while. And that made me face another fear, one which i’m now recovering from on the couch. A little different way of celebrating Christmas and NYE than i’m used to….but hey, it’s for a good cause.

But i do have to admit i couldn’t have done most things if it wasn’t for the support of my sweet friends which had to put up with my drama, my sweet parents which despite not always liking my crazy ideas, do support me and are now taking care of me, and than there is you, most of you i never met in real life, but do take time to post a sweet reaction under a post or blog, sympathize or give me tips. That Fabandfitonbudget.com would be so much more than i imagined i could have never dreamed of last year, but i couldn’t have done it without you. Oh for those who have noticed, my friend (tinekeveenstra.nl) got so irritated by the layout of my blog that she changed and re-organized it…including a search function, which might come in handy after all the recipes and blogpost i posted in the last year. So new year, new layout. But esspecially and this goes for all of you:

Have a Fit & Fabulous 2018!!!

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *