AH on tour & winactie

Of ik wil komen koffie proeven op het hoofdkantoor van Albert Heijn, oh en we gaan ook de nieuwste chocoladrepen proeven. Yep, ik las het woord chocolade en had me al aangemeld, niet beseffende dat het twee dagen na m’n aankomst zou zijn en ik ‘s avonds ook al iets had staan (opening Toughground). Misschien iets teveel van het goede, maar uh…CHOCOLADE! Voor m’n vertrek had ik de nieuwe repen al gespot en zelfs op Curacao lagen ze er gewoon maar om nu chocolade te kopen op een tropisch eiland is niet het slimste (als in, het is al gesmolten voor je überhaupt thuis ben). Ik ging dus echt helemaal blanco in deze proeverij.

Vorige week donderdag reed ik naar Zaandam om vervolgens na een heerlijke lunch op het hoofdkantoor van Albert Heijn met uitleg over hoe de nieuwste producten ontstaan, richting Delhaize te gaan om de nieuwste smaken koffie te proeven en te leren wat het brandingsproces maar ook de manier van koffie zetten voor een invloed heeft op de smaak. We begonnen met de zetmethode. En nu hou ik niet echt van koffie (sorry ben een Starbucksmeisje :0 !!!), maar zelfs ik proefde het verschil.

Ook werd ons uitgelegd waar de koffie voor Albert Heijn vandaan komt en waarom koffiebomen alleen maar in bepaalde klimaten kunnen groeien.

Omdat ik niet echt verstand heb van koffie is het makkelijk dat Perla het Smaakwiel heeft gemaakt om te helpen je smaak te ontdekken en te ontwikkelen. Perla koffie is verdeeld in vijf smaken die zijn gekoppeld aan een kleur. Deze kleur vind je terug op de verpakkingen. Mijn smaak ging uit naar zacht & lichtzoet (groen) en Fruitig en Veelzijdig (oranje) en wellicht is dit voor mij (na 39 jaar) de manier om toch koffie te gaan waarderen.

En ondanks dat ik koffie drinken niet echt lekker vindt (behalve dan met heel veel melk en gekke smaakjes, zoals pumpkin spice & caramel) vindt ik de geur van koffie wel echt heerlijk. Dus bij workshop 2 kon ik m’n hart of eigenlijk neus ophalen. Het branden van de koffie was, behalve erg geurig, ook best interessant. Wist je dat de koffie op een gegeven moment gaat poffen net als popcorn? Nee, ik dus ook niet!

En dan workshop 3…het moment waar iedereen wel op leek te wachten. Aanvallen op het nieuwe assortiment van Delicata. Ons geduld werd nog even op de proef gesteld, maar heel erg was dat niet, want het was echt leuk om te horen hoe het concept van de nieuwe repen was ontstaan en hoe men alle smaken bedachten (36!!! nieuwe smaken/repen). Zo zijn de repen in vier groepen verdeeld: everyday happiness (de “gewone” repen, puur, melk, hazelnoot), sparkling happiness (de dikkere repen met als smaken o.a. wit framboos cheesecake, puur walnoot vijg), discover happiness (de “gekke” smaken zoals o.a. puur wasabi soja boon, yuzu zeewier) en original happiness (chocolade van verschillende landen). Oh en dan zijn er ook nog pralines :)!!! Ik vind het moeilijk een favoriet te kiezen want elke groep heeft echte hele lekkere smaken en ja, ook de discover smaak. Die melk geroosterde maïs en jalapeno peper gaat vast nog vaak in m’n mandje belanden.

De proeverij ging nog verder op een onwijs leuke locatie in Amsterdam, waar men de nieuwste streekproducten kon proeven. Maar omdat ik nog een event had bleef ik achter bij al het chocolade. En toen ben ik maar zo brutaal geweest om te vragen of ik ook iets mee mocht nemen voor m’n lieve volgers. En tja brutale mensen hebben de halve wereld en hierbij dus:

TADAAAAA!!!! Al deze (10!!!) repen en 2 doosjes pralines kunnen voor jou zijn. Hoe?

1)Volg Fabandfitonabudget op Instagram

2) Laat onder de post op Instagram met dezelfde foto met alle repen weten welke van de 4 groepen Happiness je het meest aanspreekt.

3)En tag twee personen in de post met wie je deze repen zou willen delen.

Uitslag wordt bekend gemaakt op zondagavond 8 oktober 2017 via Instagram!

English version:

If i want to come to the Albert Heijn headquaters to taste some coffee, and oh, we are also going to taste the new chocolate bar line. Yep, i read the word chocolate and i had already applied, not knowning it would be two days after coming back from my vacation and i also had another event that day (opening Toughground). Maybe not the smartest choice, but uh…CHOCOLATE! Before leaving for my vacation i had already spot the new line and even on Curacao they were in the store but to buy chocolate on a tropical island is not the smartest move (because, melted before you even arrive to your doorstep). So i went completely blanc into this tasting.

Last Thursday i drove to Zaandam and after a delicious lunch at Albert Heijn HQ with an explanation how the newest products are being developed, we went to Delhaize to taste the newest coffee flavours and to learn about the roasting process but also how the different ways to make coffee has an influence on the taste. We started with the coffee making & pouring method. And to be honest, i don’t really like coffee (sorry, i’m a Starbucks girl :0!!!) but even i tasted the difference.

They also explained us where the coffee of Albert Heijn comes from and why coffee trees only grown in certain climates.

Because i’m far from a coffee expert it’s a good thing Perla invited the Taste Wheel to help you discover your taste and develop it. Perla coffee is divided in 5 flavours which match a color. You can find this color on the packaging. I was most attracted to soft & light sweet (green) and Fruity & All Round (orange) and maybe this is the way to start appreciating coffee (after 39 years).

And despite not really enjoying coffee (unless with lots of milk and crazy flavors, like pumpkin spice & caramel) i do really enjoy the smell of coffee. So at workshop 2 i could really embrace the smell. The roasting of the coffee was besides fragrant also pretty interesting. Did you know that coffee starts to pop like popcorn at a certain moment? No, me neither!

And than workshop 3…the moment everybody seemed to be waiting for. Attack the new assortment of Delicata. Our patience got tested a little more, which wasn’t that bad, as it was really fun to hear how the concept of the new bars was developed and how they came up with the new tastes (36!!! new flavors/bars). The bars are divided into four groups: everyday happiness (the “normal” bars, dark, milk, hazelnut), sparkling happiness (the thicker bars with flavors like white raspberry cheesecake, dark walnut fig), discover happiness (the “crazy” flavors like dark wasabi soya bean, yuzu seaweed) and original happiness (chocolade of different countries). Oh and than there are also pralines :)!!! I find it hard to choose a favorite as every group as really delicious flavours, and yes, even the discover flavors. The milk roasted corn and jalopeno pepper will definetly go in my shopping cart more often.

The tasting went on a little more on a great location locatie in Amsterdam, where the people invited could taste the newest local products. But because i had another event i stayed behind with alllll the chocolate. Andwell, than i decided to be a bit cheeky and asked if i could take some for my sweet followers. And guess what, cheeky people have half the world (dutch saying) and so:

TADAAAAA!!!! All these (10!!!) bars and 2 boxes pralines could be yours. How?

1) Follow Fabandfitonabudget on Instagram

2) Let me know under the post on with the same picture of all teh bars which one of the 4 groups of Happiness attracts you most.

3)And tag two persons in the post with who you would share these bars.

Winners will be announced on Sunday evening October 8, 2017 on Instagram!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *